Zaproszenie do składania ofert - Ayala

Zaproszenie do składania ofert


Przedmiotem zamówienia jest zakup robota o 4 stopniach swobody – automatycznej linii produkcyjnej do obróbki wszelkiego rodzaju materiałów tj. drewna, surowców drewnopochodnych typu MDF i płyt wiórowych laminowanych, różnego rodzaju tworzyw sztucznych i kompozytów, metali lekkich wraz z bezpłatną dostawą, montażem, instalacją oraz instruktażem stanowiskowym do siedziby Spółki.

Oferta powinna zostać złożona: na adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: leszek.sierpinski@ayala.com.pl  

Termin składania ofert: 14 dni od dnia upublicznienia Zapytania ofertowego (wysłania oferty do potencjalnego oferenta), licząc od następnego dnia po upublicznieniu (wysłaniu). Za datę złożenia oferty uważać się będzie datę wpłynięcia/dostarczenia oferty do Zamawiającego. W przypadku ofert przesłanych drogą elektroniczną, decyduje data otrzymania oferty (wpłynięcia) na w/w adres poczty elektronicznej Zamawiającego a nie data wysłania e-maila.

Pod linkami poniżej znajdują się pliki niezbędne do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty powiązania

Załącznik nr 2 do Formularza Oferty wykluczenie

Załącznik nr 3 formularz oferty